Solo Exhibition

December 3 – 22, 1990

Yoshikawa Tamihito Biography