Part III

October 6–18, 1986

Enokura Koji
Enokura Koji
Takayama Noboru
Takayama Noboru