Artist Index
Artists (alpabetical order) Year of the exhibition
Akatsuka Yuji 2006, 2002,1999, 1996
Carl Andre 1990
John Baldessari 1996
Herbert Bayer 2001
Bernd & Hilla Becher 1996, 1992, 1986
Berque Tetsuko 1995, 1988
Jan Dibbets 1982
Enrico Castellani 1991
Ei-kyu 1994
Dan Flavin 1987
Ha Chong-Hyun 2001, 1997, 1994, 1990, 1985
Hashimoto Natsuo 1993, 1991, 1989, 1987
ID Boutique
-Kusaka Junichi
2007, 2004,2000, 1997, 1994
Inoue Lisa 1997
Ito Kosho 1987
Kanai Masao 1992, 1990
Kashihara Etsutomu 1992, 1988, 1985
Kashio Masaji 1996, 1990
Kim Tae-Ho 1996
Koshimizu Susumu 1988
Joseph Kosuth 1986, 1982
Kubota Shigeko 1998
Hans Peter Kuhn 1996
Lai Jun Jun 1991
Bertrand Lavier 1992
Lee U-fan 1998, 1997, 1993, 1990, 1985
Piero Manzoni 1983
Marino Marini 1992
Matsumoto Yoko 1988, 1985
Miki Tomio 1986
Mokuta Takeo 2004, 1991, 1990, 1987, 1985, 1983
Mono-ha 2001, 1994, 1986
Murai Masanari '99, '98, '97, '96, '95, '94, '93, '92, '91, '88, '85, '84
Nam June Paik 1995
Paul Neagu 1983
Ogawa Machiko 1997
Ono Koichi 1990
Osawa Shosuke 2003, 1998, 1995, 1993, 1988, 1983
Sakaizawa Kuniyasu 2003,2001, 1998
Shibata Toshio 2005, 1998, 1996
Shinoda Toko 1998, 1997
Suga Kishio 1989, 1986
Sugiura Kunie� 2007, 2001, 1997, 1995, 1993
Suzuki Akio 1987
Tanigawa Hiroshi 1991, 1988
Tatsuno Toeko 1996
Niele Toroni 1992
Totsuka Shuzo 1989
Gunther Uecker 1995, 1984
Yamanaka Nobuo 1994
Yoshikawa Tamihito 2006, 2003, 2000, 1997, 1995, 1993, 1990
Yoshizawa Mika 1984
Yun Suknam 2003 1998, 1996
Claude Viallat 1981,1984,1989
Andy Warhol 1995
Robert Wilson 1992

home