Kamakura Gallery Collections  
Jan 29 - Mar 13 ,2005

Artists

Barbara KRUGER, Michelangero PISTOLETTO, Gunther FORG, David NASH,
AY-O, ISOBE Yukihisa, UEDA Kaoru, KAWAMATA Tadashi, SAITO Yoshishige,
SHINOHARA Ushio, JINUSHI Teisuke, SUGAI Kumi, TAKAMATSU Jiro,
DOMOTO Hisao, MARUYAMA Naofumi, MIKI Tomio, YAMAGUCHI Takeo, LEE Ufan

 

home