Mono-Ha Artist :
Enokura Koji   bio
     
Yoshida Katsuro   bio
     
Sekine Nobuo   bio
     
Takayama Noboru   bio
     
Haraguchi Noriyuki   bio
     
Lee, U-fan   bio
     
Narita Katsuhiko   bio
     
Suga Kishio   bio
     
Koshimizu Susumu   bio

* click artist's photo , jump the works page. click artist's names, jump the biography page .
artist's biography is only japanese.

  Enokura Kouji
Yoshida Katsuro

Sekine Nobuo

Takayama Noboru

Haraguchi Noriyuki

 

Lee U-Fan

Narita Katshiko

Suga Kishio

Koshimizu Susumu

 

 


back | home